Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures

Bestuur D66 Groningen

D66 Groningen is een jonge, levendige afdeling met een collegiaal bestuur en een sterke, vooruitstrevende reputatie. Een bestuursfunctie binnen één van de grootste afdelingen van het land biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je leert in korte tijd de afdeling goed kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf ontplooien op veel verschillende vlakken. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. De rol van het bestuur is vooral organisatorisch en strategisch van aard. Daaronder valt onder andere het coördineren van de vereniging, het ondersteunen en begeleiden van de leden en fractie, het borgen van het verkiezingsprogramma, het organiseren van de (permanente) campagne, het opleiden en bijscholen van leden en het succesvol voorbereiden en uitrollen van verkiezingen. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het bedenken en uitrollen van een afdelingsstrategie en het organiseren van debatten, trainingen, ontmoetingsavonden, campagnes en adviescommissies.

Algemene informatie en kandidaatstelling

Voor een functie in het bestuur is lidmaatschap van D66 Groningen vereiste. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Daarom wijzen we er op dat hoewel deze functies je erg dicht bij het politieke speelveld brengen, dit niet primair politiek inhoudelijke functies zijn. Hij of zij wordt voor een periode van 3 jaar aangesteld. Alle functies zijn onbezoldigd. Voor nadere informatie kun je bellen met Mattijs Endedijk (0629063045). Om je kandidaat te stellen kun je een mail met motivatie sturen aan secretaris@d66groningen.nl.

Op de afdelingsvergadering van juli 2018 komen de volgende bestuursfuncties vacant:

 • Voorzitter
 • Algemeen bestuurslid Externe contacten

Voorzitter

De voorzitter beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. Hij is een ervaren en stevig bestuurder, met het vermogen zijn netwerkgerichtheid te gebruiken ten voordele van de partij. De voorzitter koerst met zijn medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt hij naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden. Hij stuurt het bestuur en de afdeling krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe vertegenwoordiger van de afdeling geeft hij leiding aan de afdeling.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Is verantwoordelijk voor een goed werkend bestuur;
 • Is de verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Ondersteunt indien nodig de fractie, eventuele wethouders en de andere bestuurders en zorgt voor constructief contact tussen de fractie, (eventuele) wethouders en het bestuur;
 • Verbindt de fractie en de politieke bestuurders met de afdeling en haar leden;
 • Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden via de ALV;
 • Verbindt de afdeling, fractie, bestuurders, regio, landelijk, stad, gemeente(n), maatschappelijke ontwikkelingen, al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur;
 • Onderhoudt een breed netwerk binnen de partij;
 • Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de afdeling;
 • Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen;
 • Signaleert issues (binnen de fractie/bestuur/leden) en geschillen, acteert daarop proactief en schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorg draagt voor de continuïteit van de fractie/bestuur/afdeling;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Algemeen bestuurslid Externe contacten

Het bestuurslid Externe contacten is gericht op het versterken en continueren van de relatie met de afdelingen in de regio en met het regiobestuur van D66. Ook onderhoudt het bestuurslid de contacten met de afdelingen in Noord Drenthe. De integratie van de afdeling Haren binnen de afdeling Groningen is een bijzondere opgave voor de komende periode. Het bestuurslid is een persoonlijkheid met ervaring en diplomatiek vermogen. Hij/zij biedt de ondersteuning van de afdeling Groningen aan met respect voor de eigen positie van de afdelingen in de regio.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Is verantwoordelijk voor goede contacten extern en continuïteit in de relaties;
 • Onderzoekt actief de mogelijkheden voor andere afdelingen in Groningen en Drenthe om deel te nemen aan platforms en andere activiteiten zoals de nieuwe ledendag;
 • Biedt ondersteuning aan bij activiteiten van andere afdelingen zoals thema avonden en campagne activiteiten;
 • Onderhoudt een breed netwerk in de regio en in Noord Drenthe;
 • Werkt met het regiobestuur aan professionalisering in de regio;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers binnen de afdeling Groningen om deel te nemen aan activiteiten in de regio.

Competenties

 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren;
 • Verbreden van kennis naar de situaties waar andere afdelingen en het regiobestuur om vragen, meedenken op basis van de prioriteiten van anderen;
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

Laatst gewijzigd op 7 juni 2018