Steun ons en help Nederland vooruit

Platform Brede Emancipatie – Kleurrijk66

Logo platform_Page_1Voorzitter: Bart Slagter

 

Contact: kleurrijk66@d66groningen.nl

 

Brede Emancipatie 

Het doel van het emancipatieplatform Kleurrijk66 is tweeledig: Ten eerste wil het platform laten zien wat de positieve effecten zijn van gelijke behandeling door middel van het tot stand brengen van interactie en dialoog tussen groepen. Ten tweede wil het platform de fracties van D66 in de stad en provincie Groningen ondersteunen op het gebied van emancipatiebeleid.

Gelijke behandeling

Kleurrijk66 is een breed emancipatieplatform en focust zich daarom niet op één bepaalde groep maar op alle groepen binnen de samenleving. Waar er problemen zijn met of binnen een bepaalde groep wenst het platform een overkoepelende rol te hebben. De interactie en dialoog die de verschillende groepen met elkaar hebben, dienen ervoor te zorgen dat er een bredere sociale acceptatie is. Deze doelstelling is bijzonder ambitieus en een nadere toelichting is daarom noodzakelijk.

Om te komen tot zichtbare vooruitgang op het gebied van emancipatie is het noodzakelijk dat het platform vraaggericht werkt. Het bij elkaar zetten van willekeurige groepen is namelijk minder effectief dan het stimuleren van dialoog en interactie tussen groepen die daar zelf daadwerkelijk behoefte aan hebben. Ook moet er stilgestaan worden bij de vraag wat   belangenorganisaties zelf willen bereiken en hoe ze dit denken te gaan doen. Zelforganisaties, de naam zegt het al, focussen zich op de eigen groep. Vrijwel elke groep heeft tegenwoordig wel een eigen zelforganisatie. Het platform staat hierboven en vervult zodoende een overkoepelende functie. Het is daarom van belang dat het platform van iedereen is, en niet alleen van D66. Het platform wil uitdragen dat gelijke behandeling een betere samenleving tot gevolg heeft.

Emancipatiebeleid

Eén van de meest essentiële waarden van een democratische samenleving is gelijke behandeling. Kleurrijk66 wil de samenleving bewust maken van het belang van deze kernwaarde. Ook de politiek kan helpen om gelijke behandeling, en daarmee emancipatie, te bevorderen. Daartoe wordt emancipatiebeleid gevoerd. Kleurrijk66 wil invloed hebben op de beleidsprogramma’s door middel van een actieve relatie met de D66-fracties.

Wat Kleurrijk66 betreft moet emancipatiebeleid gaan over het optimaal benutten van kansen van elk individu. Iedereen zou moeten kunnen participeren op zijn eigen manier en daarom is het van essentieel belang dat iedereen wordt benaderd als individu en niet enkel als onderdeel van een groep. Uitgaan van de kracht van het individu is daarmee het motto van Kleurrijk66. Hoewel dit motto in contrast lijkt te staan met de benadering van Kleurrijk66 van zelforganisaties, is dat niet het geval. De zelforganisaties zijn een goede manier om individuen te bereiken.

Regio

Emancipatiebeleid bestaat niet alleen in de stad Groningen, maar ook juist in de regio. Kleurrijk66 wil bovenstaande punten dan ook zowel voor de stad als voor de regio uitvoeren. Ondanks het feit dat stad en regio andere problemen kennen, gaat Kleurrijk66 er vanuit dat oplossingen in dezelfde hoek gezocht moet worden.

Realisatie

De zojuist genoemde doelstellingen van Kleurrijk66 zijn bijzonder breed en niet eenvoudig te bereiken. Het platform bestaat uit individuen met eigen kwaliteiten en werkzaamheden en zal creatief moeten zijn om haar doelen te bereiken. Daarnaast kunnen individuele kwaliteiten niet optimaal tot hun recht komen zonder het benadrukken van een gemeenschappelijke basis. Uiteindelijk zoekt ieder mens hetzelfde; geaccepteerd worden voor wie je bent in een liefdevolle samenleving. Daarom is samenwerking tussen en participatie van alle mensen die deel uitmaken van de maatschappij van groot belang.

Om een maatschappij te creëren waarin iedereen geaccepteerd wordt en ieders kwaliteiten ontdekt worden, zal iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Door jaarlijks vier á vijf activiteiten te organiseren, waarbij getracht wordt interactie en dialoog te bevorderen, wil het platform bovengenoemde waarden realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018