Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 februari 2021

TK2021: overal werken, ruim wonen

Toekomst na de gaswinning 

Veel te lang hebben Groningers in onzekerheid gezeten door de gevolgen van de aardgaswinning.  Aardbevingen en de daaruit voortkomende schade aan woningen hebben tot veel onrust en zorgen  geleid. D66 is daarom blij dat de gaswinning naar nul wordt afgebouwd in 2022. Daarmee is de  problematiek echter allesbehalve opgelost. Daarom blijven we met de nieuwe bestuurlijke afspraken  inzetten op snelle, maar zorgvuldige versterking, waarbij geen grote verschillen ontstaan binnen  buurten en wijken.

De beëindiging van de gaswinning is positief nieuws, maar zorgt er ook voor dat veel Groningers hun  baan dreigen te verliezen. Daarom wil D66 dat Groningen dé energieregio van Nederland en West Europa blijft, maar dan met schone en duurzame vormen van opwekking. Zonne- en windenergie  bieden hierbij kansen, net als groene waterstof. Dit leidt tot meer werkgelegenheid, waardoor  inwoners die nu actief zijn in de gassector na de juiste omscholing aan het werk kunnen in een schone  en groene industrie. Met de bijdragen vanuit Europese Unie-fondsen als het Just Transition Fund  zorgen ervoor dat we de omschakeling ook echt kunnen realiseren. Belangrijk is dat inwoners écht inspraak en zeggenschap krijgen en profiteren van de opbrengsten van deze transitie. Daarbij kunnen  energiecollectieven een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in de realisatie van dorpswindmolens.  Rekening houden met de natuur is bij de realisatie van projecten is een voorwaarde. Daarnaast moeten  maatregelen die huishoudens zelf kunnen nemen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.

Om (nieuwe) werkgelegenheid te behouden en stimuleren zet D66 in op verduurzaming van de juist  voor Groningen zo belangrijke industriesector. Dit door groene investeringen in deze sector te steunen,  bijvoorbeeld voor bedrijven rondom de Eemshaven en Delfzijl. Ook de ontwikkeling van regionale  ecosystemen wordt gestimuleerd, zoals Energy Valley.

▪ Een snelle en goede afhandeling van de versterkingsopgave: meer zeggenschap voor bewoners  en minder verschillen binnen dorpen en buurten.

▪ Een duurzame toekomst: Groningen is en blijft dé energieregio van West-Europa, onder  andere door de inzet op (groene) waterstof.

▪ Inspraak en participatie geregeld: minimaal 50 procent lokaal eigendom bij zonne- en  windparken, rol voor energiecollectieven en -coöperaties.

▪ Kansen voor werkgelegenheid: Groningers die nu werkzaam zijn in de gassector kunnen aan de slag in een duurzame en groene industrie.