Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 oktober 2020

NPG: investeren in ‘De Rijke schooldag’

Begin oktober stelde de raad het Nationaal Programma Groningen vast. Het programma bevat drie pijlers: Versterken en Vernieuwen (Ten Boer), wijkvernieuwing (Beijum-Lewenborg) en overige projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen. Met dit programma wordt er flink geïnvesteerd in de toekomst van Groningen; we versterken de leefomgeving, de economie, opleidingen, banen, natuur en het klimaat. D66 vindt dit programma erg belangrijk en heeft onder andere op kansrijke onderwijsconcepten ingezet.

In het programma is een bedrag van bijna 20 miljoen euro vrijgemaakt voor wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg. Vanuit dit programma wordt voor bijna €6 miljoen in onderwijs, ontwikkeling en begeleiding geïnvesteerd. Bijzonder blij zijn we met de investeringen in wat wij landelijk de ‘Rijke schooldag’ noemen (In het raadsvoorstel heeft dit nog de naam ‘Verlengde schooldag’). Hiermee wordt ingezet op een breed en daarmee rijk programma voor kinderen.

Het programma kent vier verschillende projecten die inzetten op het vergroten van kansen voor kinderen en jongeren. Dit begint al voordat ze naar de basisschool gaan en eindigt met een diploma van de middelbare school.

1: ‘Kansrijke Start’ (€1,5 miljoen).
Het project ‘Kansrijke Start’ biedt gerichte opvoedondersteuning en begeleiding aan kwetsbare jonge ouders, aansluitend bij hun wensen of behoeften. Op deze manier kunnen achterstanden bij kinderen worden voorkomen. Dit project is een vervolgstap in de ‘Vroeg Voorschoolse Educatie’ (VVE) die in Groningen al eerder beschikbaar is gemaakt, onder andere dankzij D66 wethouder Ton Schroor. In deze VVE kunnen kwetsbare jonge ouders en hun kinderen in de voorschoolse periode gratis extra ondersteuning krijgen..

2: ‘De Rijke Schooldag
Er wordt geïnvesteerd in een ‘Verlengde schooldag’; dit brengt ons in Groningen weer een stap dichterbij de door ons voorgestelde ‘Rijke schooldag’ (€2 miljoen). De school wordt met dit concept nog meer een plek waar kinderen zich veilig, gewaardeerd en gezien voelen en biedt alle kinderen optimale kansen om hun talenten te ontwikkelen. Het naschools programma bevat o.a. sport, cultuur, natuur en techniek en er wordt meer ingezet op talentontwikkeling.

3: Broedplaats talentontwikkeling en opleidingen op maat (€1,5 Miljoen)
Samen met jongeren tussen de 12-23 jaar worden fysieke en digitale ontmoetingsplekken voor en door jongeren ontwikkelt. Deze ontmoetingsplekken worden broedplaatsen voor talentontwikkeling, aansluitend op de arbeidsmarkt. Jongeren gaan er samen aan de slag op het gebied van kunst, techniek en sport. Aansluitend op de broedplaats worden er in samenwerking met onderwijsinstellingen (met name MBO en VMBO), ondernemers en bedrijven, opleidingen op maat en stageplekken met baangarantie gerealiseerd. 

4: Coaching en Buddyadademie (€1,4 Miljoen)
Door middel van dit project wordt middels maatwerk gewerkt aan het vergroten van het perspectief van inwoners. Hiermee dragen we bij aan het terugdringen van (intergenerationele) armoede. 

De Rijke Schooldag, in combinatie met voorschoolse educatie en begeleiding op maat, resulteert in een brede aanpak die bijdraagt aan de ontwikkeling en kansen van kinderen en jongeren. Het programma levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de kansengelijkheid.