Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 september 2020

Herijking afvalbeleid 2020

Als gevolg van de herindeling moet de gemeente Groningen met ingang van 1 januari 2021 één afvalsysteem hanteren (harmonisatie). Net als in de vorige raadsperiode is D66 voorstander van een afvalverwerkingssysteem dat leidt tot lagere kosten en hogere scheiding van herbruikbare grondstoffen. Vormen van DIFTAR (afkorting voor: differentiële afval tarieven) kunnen hieraan bijdragen omdat het mensen die hun afval beter scheiden positief beloont. D66 raadslid Jim Lo-A-Njoe; “wij zijn voorstander van een systeem waarin het principe ‘de vervuiler betaalt’ centraal staat. Nu betalen mensen die hun afvalstromen goed scheiden een onnodig hoog tarief omdat anderen niet of nauwelijks scheiden ”Betaalbaarheid en het herwinnen van bruikbare grondstoffen is een rode lijn voor de fractie wanneer het aankomt op het invoeren van een nieuw systeem van afvalstoffenheffing. Dit lijkt op dit moment  het beste in de transitie naar een circulaire economie te passen.”

Vorige week woensdag besliste de Groningse gemeenteraad over een voorstel voor DIFTAR op frequentie; een systeem waarin naast een vast basistarief, een tarief per aanbieding van een afvalzak of kliko wordt gehanteerd. Wie vaker vuil aanbiedt betaalt daardoor meer dan wie dat minder vaak doet. De fractie vond dit voorstel een beter voorstel dan het oude vaste tarief in voormalig gemeente Groningen. Liever zag de fractie DIFTAR op gewicht ingevoerd gezien voor huishoudens met een kliko. Dit werd echter tot 1 dag voor de raadsvergadering als juridisch onmogelijk gezien door het college.

Dat het een lange avond zou worden was van tevoren al duidelijk. Aan het einde van de avond besloot de raad uiteindelijk unaniem de komend twee jaar een tarief van afvalstoffenheffing te hanteren dat gebaseerd is op de omvang van elk huishouden. Daarnaast werd een motie van D66, VVD, GroenLinks en de Partij voor de Dieren aangenomen die het college opdraagt de mogelijkheden voor het invoeren van DIFTAR op gewicht per 2023 te onderzoeken. D66 hecht waarde erg aan het bestuursakkoord, waarin vastgelegd werd dat Haren zijn eigen afvalsysteem (DIFTAR op gewicht) zou mogen behouden. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat het juridisch onontkoombaar is dat de voormalige gemeente Haren ten minste één jaar een vast tarief van afvalstoffenheffing zal hebben en waarschijnlijk zelfs twee jaar..

Met al deze kennis zal de fractie zich dan ook gaan beraden om zich toch hard te maken voor een systeem van DIFTAR gewicht in te voeren per januari 2023.

De rommelige gang van zaken tijdens de raadsvergadering en ook het proces dat eraan vooraf ging verdient geen schoonheidsprijs. Hier is de fractie van D66 dan ook ontevreden over. Vanaf het begin af aan heeft D66 vraagtekens gezet bij DIFTAR op frequentie. Daarbij ook steeds de wens uitgesproken om voor huishoudens met een kliko te werken met DIFTAR op gewicht.  Maar in antwoorden op technische vragen hierover bleef het antwoord vanuit het college dat het niet mogelijk was om meerdere systemen naast elkaar te hanteren binnen de gemeente. Pas op dinsdag, de laatste avond voor de raadsvergadering, kreeg de raad van het college te horen dat het juridisch toch mogelijk was om twee systemen naast elkaar te hanteren.

Meteen nadat duidelijk werd dat het toch mogelijk was om meerdere systemen naar elkaar te hanteren is er door ons gewerkt aan een motie om DIFTAR op gewicht opnieuw te onderzoeken.

De fractie werd verrast door het feit dat dit zo kort voor de raadsvergadering naar buiten kwam, terwijl er door de fractie al vaker vragen gesteld zijn over deze mogelijkheid. Dit leidde ertoe dat de raadsvergadering woensdagavond een ingewikkeld en onoverzichtelijk verloop had en diverse malen geschorst moest worden.

D66 beraadt zich nu op de oorspronkelijke wens van het invoeren van DIFTAR op gewicht. Op termijn geeft dit systeem nog steeds de beste resultaten en de laagste kosten voor inwoners van Groningen. Eerder heeft de fractie zich al uitgesproken dat het graag ziet dat de mogelijkheden van DIFTAR op gewicht wordt onderzocht en dat gebeurt nu. Maar met de gang van zaken van de afgelopen weken in gedachten en in het bijzonder de afgelopen raadsvergadering, leven er twijfels of dit, deze periode nog wel gaat lukken. D66 wacht nu eerst de uitslag van het onderzoek waar haar motie toe oproept af en zal daarna besluiten of zij opnieuw de schouders zal gaan zetten onder DIFTAR op gewicht.

Thema

Ruimte om te wonen en te leven

Groningen is één van de aantrekkelijkste gemeenten van Nederland om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. Daarom groeit Groningen. En hard ook. D66 wil de beperkte ruimte in het stedelijk deel van de nieuwe gemeente eerlijk verdelen. Wij willen dat iedereen een betaalbare en passende woning kan vinden. Mét versterking van datgene wat wijken juist zo leefbaar maakt. Denk aan groen, speelruimte en voorzieningen. Tegelijkertijd moeten we vol aan de bak met bevingsbestendig (ver)bouwen in het oostelijk deel van de gemeente.

Lees meer