Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

D66 over de begroting in de Groningse gemeenteraad

Vanmiddag opende Berndt het begrotingsdebat in de gemeenteraad met financiële zorgen over jeugdzorg en aandacht voor de aardbeving van Westerwijtwerd. Het is lastig om een balans te vinden: de financiële positie van de gemeente Groningen dwingt ons allemaal tot een pas op de plaats. Maar we kijken ook optimistisch vooruit. Groningen wordt groener, maakt meer ruimte voor mensen en investeert ook nu weer in wonen en onderwijs.

Hieronder lees je de volledige woordvoering.

“Trots presenteerden we in februari ons coalitieakkoord. Ondanks dat het lastig was om al onze ambities mogelijk te maken, vonden we toch een mooie balans. Nu, drie maanden later, ben ik minder gunstig gestemd. Nog grotere tekorten in de jeugdzorg en doordat het rijk veel geld op de plank laat liggen, daalt de bijdrage aan het gemeentefonds ook. Tel daar de heftige aardbeving van vanochtend nog bij op in relatie tot de slechte schadeafwikkeling en je krijgt te vaak het gevoel dat je tegen de Haagse wind in aan het zeilen bent.

Toch gaat het de meeste Groningers gewoon goed. En ze vinden in de gemeente steeds vaker een bondgenoot.

Het succes van de actie “lever een tuintegel in voor een plant” is illustratief voor de manier waarop de gemeente Groningen er steeds beter in slaagt om haar inwoners bij beleid te betrekken. De cultuurverandering die we met elkaar hebben ingezet landt steeds beter bij onze inwoners en ondernemers. Van onderop organiseren, in samenspraak met belanghebbenden, ruimte laten voor andere meningen en geluiden en gezamenlijke aanpak van problemen zorgen voor meer draagvlak en daarmee uiteindelijk voor veel betere resultaten en grotere tevredenheid. Met zijn allen de schouders eronder, blijven geloven in de kracht van Groningen, en veerkracht laten zien als het even tegenzit.

Soms vraag ik me wel eens af hoe het als raadslid moet zijn geweest toen indertijd zogenaamd “de centen tegen de plinten omhoog klotsten” in dit huis. Ik ken als raadslid eigenlijk alleen de periodes waarin we licht, middelzwaar of zwaar tot zeer zwaar moesten bezuinigen. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de gehele raad van Groningen, waaronder ook mijn fractie, bijzonder kritisch is geworden op bijna alles wat geld kost.

Gelukkig zijn er wél veel overeenkomsten te vinden in datgene dat we als Raad voorrang geven binnen de begroting. Zo vindt eigenlijk elke partij dat we de bezuinigingen op de uitkeringsgelden en de tekorten in het sociaal domein moeten aanvullen. En ondanks dat we dingen als diverse partijen soms ook divers benaderen, streven we allemaal het liefst naar een ongedeelde, inclusieve en toegankelijke stad.

Vandaar de inzet van deze coalitie op een aantal bewegingen. Een beweging van zorg naar gezondheid en van zorg naar werk en welbevinden bijvoorbeeld. Maar ook gerichte inzet op gemengde wijken, zoals dat in Groningen al gebruikelijk was, brengen we verder door onder andere het Stedelijk Investeringsfonds meer te vullen. Aandacht is er ook nodig voor onze wijkwinkelcentra en onze centra in de dorpen, die een essentiële functie vervullen in het welbevinden én verbinden van onze inwoners. We stellen de mens centraal en verbeteren de jeugdhulp met Ondersteuners Jeugd & Gezin en met de voorgestelde aanpak van 240 multiprobleemgezinnen verwachten we 2 vliegen in 1 klap te slaan. We menen hiermee oprecht niet alleen te bezuinigen, maar ook hele gezinnen te kunnen helpen.

Het voorbeeld van de tuintegelactie haal ik bewust vandaag aan, het is vandaag namelijk 22 mei, de internationale dag van de biodiversiteit. Deze dag werd in het leven geroepen door de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor de slechte gesteldheid van de biodiversiteit in de wereld. Die biodiversiteit staat ook in onze eigen gemeente onder druk en daar, zo is mijn fractie van overtuigd, moeten we meer aan doen dan alleen het planten van een paar bomen. Maar het voorbeeld van de tuintegelactie is ook een mooi voorbeeld van hoe je de zaken die heel groot zijn of lijken, op een adequate manier heel klein kunt laten beginnen.

Wonen is meer dan een huis. Wonen betekent ook een prettige leefomgeving, met groen in de buurt, verzorgde trottoirs en fietspaden en voorzieningen in de nabije omgeving die bijdragen aan een goede kwaliteit van leven. Derhalve kiezen we voor die verschuiving van een, relatief klein, deel van het budget Wegen naar Groen. Een prettige leefomgeving is bovendien iets waarvan bij uitstek onze inwoners zélf weten hoe die eruit zou moeten zien. Wat de fractie van D66 betreft is het dan ook niet meer dan logisch dat we het gebiedsgericht werken verder brengen en daarbij ook op de inzet van onze dorpswethouders mogen rekenen. We gaan openbare ruimte herwinnen. Dat doen we juist voor een fijne leefomgeving, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, mensen kunnen wandelen en aangenaam verblijven.

Ik wil dan ook eindigen met alle ambtenaren die een bijdrage leverden, hartelijk te bedanken voor de ijver en overtuiging waarmee deze begroting tot stand is gekomen en ze te complimenteren. Complimenten ook aan het college, dat een sluitende begroting wist te presenteren die ook nog eens recht doet aan de ambities en wensen die deze coalitie heeft. Helaas is het voor ons allen lang niet genoeg waarschijnlijk, maar de financiële positie van de gemeente Groningen dwingt ons allemaal tot een pas op de plaats, maar laten we vooral ambitieus vooruit blijven kijken.”