Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2018

Initiatiefvoorstel Circulaire Economie Groningen aangenomen

Deze week heeft de gemeenteraad van Groningen een belangrijk besluit voor de toekomst genomen. De raad heeft zich al eerder unaniem uitgesproken circulariteit in onze economie te willen bevorderen en op basis daarvan heeft een groot aantal partijen*, onder leiding van D66  het initiatiefvoorstel ‘Groningen Circulair’ ingediend. Het voorstel regelt dat er een gemeentelijke visie wordt ontwikkeld over hoe zij kan bijdragen aan het terugbrengen van grondstofgebruik, het stimuleren van hergebruik van afvalstromen en hoe de gemeente een voorbeeldrol hierin kan laten zien.

Circulair is veelomvattend, wat maakt nu de noodzaak zo groot?

Recycling is waarschijnlijk de meest bekende en toegepaste vorm binnen de Circulaire Economie. Maar helaas nog verre van voldoende. Het grondstoffengebruik is in de afgelopen 40 jaar verdubbeld en neemt de komende jaren nog steeds toe als we geen actie ondernemen. Als daarnaast de bevolking op de aarde blijft groeien wordt het probleem met de dag groter.

Gelukkig zijn er al veel bedrijven die nadenken hoe ze hun producten langer kunnen laten gebruiken, minder grondstoffen nodig hebben en hoe de keten van de gebruikte grondstoffen kan worden gesloten. Bijvoorbeeld door afgeschreven producten terug te nemen. Maar ook het slim ontwerpen van nieuwe producten, minder en hergebruik van verpakkingsmateriaal, kortere vervoersstromen en gebruik van nieuwe materialen zoals bioplastics, hennep en baggerslib bieden kansen voor een circulaire economie.  Ook upcycling van restproducten en delen van goederen draagt bij aan circulariteit. In onze stad zijn meerdere (onderwijs)instellingen en bedrijven bezig een bijdrage te leveren, zoals bijvoorbeeld een bedrijf dat een procede heeft ontwikkeld om rubber weer om te zetten in de basisstoffen carbon en olie en zijn er al verschillende initiatieven om gereedschap te delen.

Waarom is de rol van de overheid zo belangrijk?

De overheid heeft vele beleidskaders, zoals duurzaamheid, inkoop,  sociale zaken, zorg, werkgelegenheid etcetera. Circulair denken komt in al deze beleidsterreinen al voor. Ook binnen de gemeente Groningen wordt al veel op circulair gebied gedaan. In het onderwijs en het bedrijfsleven wordt er al veel nagedacht en ontwikkeld en er zijn al verschillende projecten op een circulaire leest geschoeid.

De rol van de gemeente in het economisch beleid is vooral faciliterend. Bedrijven verplichten om circulair te gaan ondernemen zou niet werken. Wat wel kan is ruimte bieden, kennis delen en  een voortrekkersrol innemen. Dit is dan ook wat de raad nu aan het college vraagt om mee aan de slag te gaan. Door een bindmiddel tussen alle initiatieven te creëren kan je echt stappen maken. Een aantal jaren geleden is al een visie op de Biobased Economy opgesteld. Een visie op Circulaire Economie sluit hierop aan.

Eerste stappen

Naast een positief effect op onze ecologische voetafdruk levert de circulaire economie ook een bijdrage aan onze economie. Het biedt kansen voor nieuwe lokale werkgelegenheid, door dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling van producten en grondstoffen.

Het initiatief wordt door vele partijen in de gemeenteraad onderschreven. Dat laat zien dat de urgentie gezien wordt en dat we nu eerste stappen zetten voor onze Next City. Een stad waar we afval tot een minimum kunnen beperken. Dit kan gerealiseerd worden als iedereen meedoet, overheid, bedrijfsleven, onderwijs en inwoners. Samen kunnen we de toekomst maken. Groningen laat zien dat we willen, laten we dus nu stappen gaan zetten!

* Naast D66 zijn dit: CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, Christenunie en Student & Stad